โครงการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ของโรงเรียนแม่จันวิทยาคมรายงานการติดตามการขับเคลื่อนงานโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565             รายงานการติดตามประเมินผลนโยบาย และจุดเน้นของ              กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566