รายงานการประเมินตนเอง SSR

(โปรดลงชื่อเข้าใช้ Google drive ด้วยอีเมล์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมเท่านั้น @mwk.ac.th)

ปีการศึกษา 2566

(โปรดลงชื่อเข้าใช้ Google ด้วยอีเมล์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมเท่านั้น @mwk.ac.th)

แบบฟอร์ม SSR ครูผู้สอน ให้คณะครูเลือกจัดทำในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 

คือ 1.แบบรายงานฉบับเต็ม และ 2.แบบรายงานหน้าเดียวซึ่งต้องแทรก QR CODE ข้อมูลออนไลน์ของครูผู้สอน