แบบฟอร์มขอใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติประจำปี

แบบฟอร์มขออนุมัติใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี ป01

แบบฟอร์มขออนุมัติใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี ป01 

        (เฉพาะงบสมาคมผู้ปครอง-ครู)

แบบฟอร์มขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ป02  

(เสนอเฉพาะ ป02 หากผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติ จึงจะเสนอขอใช้งบ ป01 ได้)

แบบฟอร์มขออนุญาตดำเนินงานกิจกรรม/โครงการเป็นกรณีพิเศษ ป03 

(เสนอเฉพาะ ป03 หากผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติ จึงจะเสนอขอใช้งบ ป01 ได้)

แบบฟอร์มขออนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ป04 

(เสนอเฉพาะ ป04 หากผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติ จึงจะเสนอขอใช้งบ ป01 ได้)

แบบฟอร์มขออนุมัติยกเลิกการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ป05