วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

       โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นโรงเรียนดี มีมาตรฐานสากล บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ บนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

๑. พัฒนาการศึกษาโดยใช้การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒. ระดมทรัพยากร  ตามสภาพความต้องการและจำเป็น  เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ

๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกตามมาตรฐานการศึกษาและรักษ์ความเป็นไทย

๔. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีจิตวิญญาณความเป็นครูและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

๕. ส่งเสริมครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางวิชาการ

๖. สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา ทั้งในระดับท้องถิ่นภูมิภาค  ระดับประเทศและระหว่างประเทศ

 

เป้าหมาย

๑. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒. โรงเรียนมีทรัพยากร  เทคโนโลยี  เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

๓. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกตามมาตรฐานการศึกษาและรักษ์ความเป็นไทย

๔. บุคลากรมีจิตวิญญาณความเป็นครูและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

๕. ครูมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเทียบเคียงมาตรฐานสากล

๖. โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนา ทั้งในระดับท้องถิ่นภูมิภาค  ระดับประเทศและระหว่างประเทศ

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

นักเรียนแม่จันวิทยาคมเป็นผู้มีความสุภาพ   อ่อนน้อม

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

       การจัดการเรียนรู้ตามสมรรถนะของผู้เรียน

 

กลยุทธ์

     ๑.  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการศึกษาตามมาตรฐานสากล

๓.  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานสากล

๔.  ส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของชาติ

๕.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

๖.  ระดมสรรพกำลังจากเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง


วัฒนธรรมองค์กร

       “MWK”

       M   =  Management  under  quality  system คือ  การจัดการด้วยระบบคุณภาพ

W   =  Work  in  harmony  คือ  การทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคี

K    =  Knowledge  with  ethics  คือ  ความรู้คู่คุณธรรม
นวัตกรรมแม่จันวิทยาคม.pdf