เป้าหมายการจัดการศึกษา

กลยุทธ์

     ๑.  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการศึกษาตามมาตรฐานสากล

๓.  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานสากล

๔.  ส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของชาติ

๕.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

๖.  ระดมสรรพกำลังจากเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง