งานแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการประจำปี (โครงการ)

 ปีงบประมาณ 2563

   ปีการศึกษา 2567

  ปีงบประมาณ 2564

  ปีการศึกษา 2565

   ปีการศึกษา 2566

                                        งานประกันคุณภาพการศึกษา

 เอกสารการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

   ปีการศึกษา 2560

   ปีการศึกษา 2564

    ปีการศึกษา 2561

   ปีการศึกษา 2565

    ปีการศึกษา 2562

  ปีการศึกษา 2563

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2561 - 2563

ปีการศึกษา 2564 - 2565

ปีการศึกษา 2566 - 2570

      การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

      นวัตกรรม W-CODE

      การใช้งานระบบแผนงานและงบประมาณ