งานแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการประจำปี (โครงการ)

 ปีงบประมาณ 2563

  ปีงบประมาณ 2564

  ปีการศึกษา 2565

   ปีการศึกษา 2566

                                        งานประกันคุณภาพการศึกษา

 เอกสารการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

   ปีการศึกษา 2560

   ปีการศึกษา 2564

    ปีการศึกษา 2561

   ปีการศึกษา 2565

    ปีการศึกษา 2562

  ปีการศึกษา 2563

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2561 - 2563

ปีการศึกษา 2564 - 2565

ปีการศึกษา 2566 - 2570

      การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

      นวัตกรรม W-CODE

      การใช้งานระบบแผนงานและงบประมาณ